Obchodní podmínky společnosti

(dále jen „Obchodní podmínky“)

I.

Úvodní ustanovení

 1. Společnost Estetika Chaloupkova, s.r.o., IČO: 07754281, se sídlem Tomáškova 1187, PSČ: 332 02, Starý Plzenec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 37318 (dále jen „Poskytovatel“), je provozovatelem zařízení, které poskytuje osobám služby estetické medicíny a kosmetiky, a dále doplňkové nezdravotní služby spočívající v poskytování poradenství a péče v oborech estetické medicíny, zejména v navržení potřebných estetických a jiných vyšetření a následném vyhodnocení výsledků a sestavení individuálního postupu při poskytnutí služeb (dále jen v jednotném čísle „Služba“ nebo v množném čísle „Služby“), a to za podmínek stanovených právními předpisy (dále jen „Smlouva“) a těmito Obchodními podmínkami.
 2. Klientem je každá osoba, které jsou poskytovány Služby osobně, popřípadě v doprovodu svého zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen „Klient“).

II.

Postup a podmínky poskytování Služeb

 1. Pro poskytnutí Služeb se musí Klient telefonicky, emailem, nebo pomocí online registrace na internetových stránkách www.estetikachaloupkova.cz Poskytovatele objednat na konkrétní termín návštěvy ke specifickému ošetřujícímu specialistovi nebo ke konkrétnímu lékaři. Termín návštěvy se stává platným, až po jeho potvrzení Poskytovatelem.
 2. Pro potvrzení objednaného termínu návštěvy je Poskytovatel oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení zálohy na Služby (dále jen „Záloha“). Nebude-li požadovaná Záloha zaplacena, není Poskytovatel povinen termín návštěvy Klientovi potvrdit.
 3. Při prvním objednání návštěvy bude Poskytovatel po Klientovi vyžadovat následující údaje: jméno a příjmení Klienta, telefonní číslo, adresu a emailovou adresu Klienta. Při odmítnutí poskytnutí těchto údajů Klientem není Poskytovatel povinen termín první návštěvy potvrdit.
 4. Poskytnuté telefonní číslo a emailová adresa Klienta budou Poskytovatelem užity výhradně pro komunikaci mezi Klientem a Poskytovatelem, zejména k připomenutí blížících se Služeb a změně termínu poskytnutí Služeb.
 5. V případě, kdy se Klient nemůže dostavit na plánované Služby z důvodu neočekávaných událostí, zejména z důvodu úrazu, nemoci nebo jiné náhlé události znemožňující mu dostavit se k provedení Služby, je povinen toto sdělit neprodleně Poskytovateli.
 6. Lékař neručí za správnost jím provedené diagnostiky nebo správnost navrženého individuálního postupu při poskytnutí Služeb, pokud Klient poruší své povinnosti uvedené v čl. III odst. 3 písm. a) a b) těchto Obchodních podmínek a/nebo zákonný zástupce nebo opatrovník poruší své povinnosti uvedené v čl. III odst. 4 těchto Obchodních podmínek.
 7. Před zahájením poskytnutí Služeb lékař nebo specialista srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informuje Klienta o jeho zdravotním stavu a o navrženém individuálním postupu při poskytnutí Služeb a všech jeho změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu“), zejména včetně jeho účinků, případných rizik a zdravotních kontraindikací, popřípadě alternativních možností poskytnutí Služeb.
 8. Informace o zdravotním stavu je dále sdělena Klientovi vždy, je – li to s ohledem na poskytované Služby nebo zdravotní stav Klienta účelné.
 9. Před zahájením poskytnutí Služeb je umožněno Klientovi nebo osobě určené Klientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným Službám.
 10. Klient se může vzdát podání informace o zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána.
 11. Klient před zahájením poskytnutí Služeb musí podepsat svobodný a informovaný písemný souhlas s poskytnutím Služeb (dále jen „Souhlas“). Souhlas je svobodný, je – li dán bez nátlaku. Souhlas je informovaný, je – li Klientovi před poskytnutím Souhlasu podána informace dle odst. 7 tohoto článku, nebo se Klient dle odst. 10 tohoto článku vzdal podání informace o zdravotním stavu. Bez Souhlasu nelze Služby poskytnout, vyjma případů, kdy to připouští jiný typ procedury Poskytovatele. Klient může kdykoliv Souhlas odvolat. Odvolání Souhlasu není účinné, pokud již bylo započato s poskytováním Služeb, přičemž přerušení jejich poskytování může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života Klienta. Souhlas je součástí zdravotnické dokumentace vedené o Klientovi.
 12. V případě nezletilého Klienta, nebo Klienta s omezenou svéprávností, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky dle odst. 9 tohoto článku náleží též zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi Klienta.
 13. Klientovi uvedenému v předešlém odstavci se informace o zdravotním stavu a zodpovězení otázek dle odst. 9 tohoto článku poskytnou způsobem zohledňujícím jeho rozumovou a volní vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět. Nezletilému Klientovi staršímu 15 let se informace o zdravotním stavu a zodpovězení otázek dle odst. 9 tohoto článku poskytnou v plném rozsahu s výjimkou případů, kdy tento Klient není schopen v dostatečné míře porozumět významu a charakteru poskytovaných Služeb a jejich vlivu na jeho zdraví a život; v tomto případě se postupuje podle věty předešlé.
 14. Na začátku každého následného úkonu při poskytnutí Služeb je lékařem zhodnocen předchozí úkon při poskytnutí Služeb a dle získaných informací od Klienta lékař buď pokračuje v individuálním postupu při poskytnutí Služeb, nebo je doporučena jeho změna, případně je od provedení dalšího úkonu upuštěno, pokud se na tom lékař i Klient vzájemně dohodnou. O každém úkonu při poskytnutí Služeb je veden záznam ve zdravotní dokumentaci Klienta.

III.

Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient výslovně prohlašuje, že:
 2. a)    je plně svéprávný, vyjma případů, kdy dochází k poskytování Služeb se souhlasem Klientova zákonného zástupce nebo opatrovníka,
 3. b)    se před zahájením poskytování Služeb důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 1. Klient má právo:
 2. a)    být dostatečně a úplně informován Poskytovatelem o Službách, zejména o jejich rozsahu, termínu jejich poskytnutí, ceně a způsobu úhrady ceny,
 3. b)    na řádné poskytnutí Služeb,
 4. c)     znát jméno a příjmení lékaře a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování Služeb,
 5. d)    odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování Služeb přímo zúčastněny,
 6. e)    reklamovat vady poskytovaných Služeb dle čl. VIII těchto Obchodních podmínek,
 7. f)     kdykoliv v průběhu využívání Služeb osobně s lékařem zkonzultovat postup při poskytování Služeb, kdy osobní konzultace je zpoplatněna dle platného ceníku.
 1. Klient je povinen
 2. a)    pravdivě, úplně, přesně a správně informovat lékaře před zahájením i v průběhu poskytování Služeb o sobě a svém zdravotním stavu a jeho dosavadním vývoji, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních Službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování Služeb,
 3. b)    poskytnout součinnost při poskytování Služeb,
 4. c)     zaplatit Poskytovateli v určených lhůtách Zálohu i cenu za Služby.
 1. Povinnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku má též zákonný zástupce nebo opatrovník Klienta.
 2. Vyjádření souhlasu/nesouhlasu Klienta s podáním informací o zdravotním stavu:

Klient může před zahájením poskytování Služeb určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a zda mohou vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím Služeb, jestliže Klient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním Služeb a nejde o Služby, které lze poskytnout bez souhlasu. Klient může určit osoby nebo vyslovit zákaz podávat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po zahájení poskytování Služeb, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Pro tento případ Klient vyplní formulář „Vyjádření souhlasu/nesouhlasu s podáním informací o zdravotním stavu“. Formulář vyplní a podepíše Klient a lékař. Tento formulář je součástí zdravotnické dokumentace vedené o Klientovi. Součástí formuláře je rovněž sdělení Klienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu podávány.

 1. Poskytovatel je povinen:
 2. a)    poskytnout Klientovi veškeré informace dle těchto Obchodních podmínek a dle Smlouvy,
 3. b)    na žádost Klienta mu potvrdit jím řádně objednané Služby,
 4. c)     poskytnout Služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

IV.

Cena Služeb a její úhrada

 1. Cena Služby je stanovena dle individuální dohody Poskytovatele s Klientem.
 2. Cena Služby je uváděna včetně DPH.
 3. Cena za jednotlivou Službu je splatná v den využití Služby.
 4. Zaplacení ceny Služby a/nebo Zálohy se rozumí předání hotovosti, připsání peněžité částky na bankovní účet Poskytovatele (pouze od částky 10.000 Kč a vyšší).
 5. Úhradu objednaných Služeb může Klient provést:
 6. a) platbou v hotovosti, nebo
 7. b) bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet Poskytovatele u Raiffessen, a.s. (pouze od částky 10.000 Kč a vyšší) – č.ú. 5453525101/5500

V.

Storno podmínky

 1. Klient je oprávněn zrušit/změnit potvrzenou návštěvu pro poskytnutí Služby bez udání důvodu nejpozději 14 (čtrnáct) dnů přede dnem jejího konání. Bude-li takto potvrzená návštěva pro poskytnutí Služby zrušena či změněna později, popř. nedostaví-li se Klient v dohodnutém termínu k provedení Služby, Záloha (byla-li zaplacena) mu nemusí být Poskytovatelem vrácena, což Klient bere na vědomí a souhlasí s tím.
 2. Záloha se Klientovi vrátí, pokud prokáže, že se ze závažných důvodů nemohl dostavit nebo nebude moci dostavit na sjednaný termín návštěvy, přičemž veškerá nepřítomnost Klienta bude řešena individuálně.
 3. Pokud se klient opakovaně nedostaví v určitý den na danou proceduru, procedura klientovi propadá bez možnosti finanční nebo jakékoliv jiné náhrady,
 4. Pokud se klient v rámci procedury, kterou má předplacenou neomluví nejpozději do 24 hod před danou procedurou, předplacená záloha (finační částka) propadá.

VI.

Zánik smluvního vztahu

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu poskytování Služby.
 2. Klient může písemně vypovědět Smlouvu pouze ze závažných důvodů. Výpověď je účinná okamžikem doručení Poskytovateli. V případě výpovědi Smlouvy Klientem je Klient povinen uhradit cenu za dosud poskytnuté Služby.
 3. V případě ukončení součinnosti při poskytování Služeb bez závažných důvodů je Klient povinen uhradit plnou cenu za Služby.
 4. Pokud nebudou Klientem prokázány závažné důvody, výpověď Smlouvy je neplatná. Důvody pro výpověď Smlouvy ze strany Klienta budou Poskytovatelem vždy řešeny individuálně s Klientem.
 5. Poskytovatel má právo Smlouvu vypovědět písemně v případě, že ztratil způsobilost k poskytování Služeb, anebo v případě, kdy zdravotní stav Klienta nadále nedovoluje v poskytování Služeb pokračovat. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Klientovi.

VII.

Reklamace

 1. V případě, že Poskytovatel neposkytne Služby v plném rozsahu a kvalitě, má Klient právo Služby reklamovat. Za předmět reklamace se nepovažují materiální i nemateriální újmy, které Klientovi vznikly nebo byly zapříčiněny jeho vlastním zaviněním, nerespektováním instrukcí lékaře nebo specialisty při poskytování Služby, nebo porušením jeho povinností uvedených v čl. III odst. 3 písm. a) a b) těchto Obchodních podmínek a/nebo tím, že zákonný zástupce nebo opatrovník Klienta porušil své povinnosti uvedené v čl. III odst. 4 těchto Obchodních podmínek.
 2. Reklamace Služeb musí být uplatněna písemně ihned po zjištění vady nejpozději 14 dnů od vzniku vady. K později učiněným reklamacím nebude brán vzhledem k povaze Služeb zřetel. Reklamace musí obsahovat popis vady, v čem spočívá, či jak se projevuje.
 3. Reklamaci vyřizuje zástupce Poskytovatele, a to neprodleně dle možností Poskytovatele, nejpozději však ve lhůtě do 30dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.
 4. Pokud určí Poskytovatel, tak v průběhu vyřizování reklamace je Klient povinen dostavit se k Poskytovateli ke kontrolní návštěvě k posouzení stavu Klienta, a to za přítomnosti lékaře nebo zástupce Poskytovatele.
 5. Je-li reklamace shledána jako důvodná, má Klient právo na náhradu reklamovaných Služeb, a to buď ve formě odstranění vady, výběr náhradní procedury anebo ve formě peněžité kompenzace. Peněžitá kompenzace je možná pouze ze zvlášť závažných důvodů. Volbu nároku je Klient povinen Poskytovateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo oznámeno, že jeho reklamace byla shledána důvodnou.

VIII.

Vyloučení odpovědnosti při poskytování Služeb

Provozovatel Klientovi neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou majetkovou či nemajetkovou újmu, která Klientovi vznikne v souvislosti s poskytováním Služby, pokud poruší své povinnosti uvedené v čl.III odst. 3 písm. a) a b) těchto Obchodních podmínek, nebo pokud zákonný zástupce či opatrovník poruší své povinnosti uvedené v čl.III odst. 4 těchto Obchodních podmínek.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem může být uskutečňována buď osobně, písemně, emailem nebo telefonicky. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Klientům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele – www.estetikachaloupkova.cz. Při použití způsobu komunikace emailem se má za to, že byla zachována písemná forma.
 2. Poskytovatel je oprávněn Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit s tím, že změna Obchodních podmínek bude Klientům oznámena jejich zveřejněním na internetových stránkách Poskytovatele – www.estetikachaloupkova.cz. Změny Obchodních podmínek nabývají vůči Klientům účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, nejdříve však dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele. Pokud Klient se změnami nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět.
 3. Veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Klientem na straně druhé v souvislosti s poskytováním Služeb se řídí právním řádem České republiky.
 4. Veškeré spory mezi Klientem a Poskytovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 5. Pokud je v těchto Obchodních podmínkách uveden lékař, tak dle druhu poskytovaných Služeb, které neposkytuje lékař, se jím rozumí i jiný personál Poskytovatele, kvalifikovaný k poskytování takových Služeb.
 6. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem 1.10.2019.
×

  Objednejte se na proceduru - Obchodní podmínky společnosti

  Při pokračování v objednávce souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámil s obchodními podmínkami
  Informace o zpracováním osobních údajů


  Pole označené * prosíme vyplnit